shadow

Từ đầu năm đến nay, công tác quản lý đất đai, nhà dĩ an, xây dựng cơ bản của phường Dĩ An, TX.Dĩ An tỉnh Bình Dương đã đạt được nhiều kết quả tốt và đáng khích lệ trong những năm gần đây.

 Báo cáo phân tích ngành bất động sản năm 2016

Cụ thể, đối với công tác địa chính, phường đã xác nhận 467 hồ sơ về tình trạng bất động sản để phục vụ các giao dịch của chủ sử dụng đất, 38 hồ sơ xin điều chỉnh biến động quyền sử dụng đất; tiếp nhận và giải quyết 16 hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Bên cạnh đó, phường phối hợp với cơ quan chức năng TX.Dĩ An xác minh, đo đạc 18 trường hợp nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước. 

Về tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đại trà cho nhân dân, phường Dĩ An đã phối hợp giải quyết hoàn chỉnh và thông báo thuế gửi cho chủ sử dụng đất được 4.036 hồ sơ, đạt 100%. Tính đến nay toàn phường có 3.694 trường hợp thực hiện xong nghĩa vụ thuế và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hiện còn 342 hồ sơ đã có thông báo thuế nhưng chủ sử dụng đất chưa thực hiện nghĩa vụ thuế. Về lĩnh vực xây dựng, phường đã xác nhận nhà ở hợp pháp để lập khẩu 95 hồ sơ, xác nhận đơn xin cấp số nhà 90 hồ sơ…