shadow

TTĐT - Ngày 03-6, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch kèm theo Quyết định số 1238/QĐ-UBND về việc thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 22/01/2014 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19- NQ/TW ngày 31/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Theo đó, Kế hoạch được đề ra gồm 06 nội dung: nâng cao nhận thức của người dân về chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ mới; ban hành chủ trương, chính sách của nhà nước về đất đai tại địa phương và một số quy định khác do Trung ương phân cấp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai, sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, hạn chế tham nhũng trong quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương (bao gồm công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; công tác giao đất, cho thuê đất, tài chính đất đai và giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; công tác thanh tra, giải quyết các tranh chấp khiếu nại về đất đai; công tác điều tra cơ bản và đánh giá tài nguyên đất phục vụ quản lý, sử dụng đất bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu); thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý chặt chẽ của Nhà nước, vừa thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp; tăng cường quản lý và phát triển thị trường bất động sản; kiện toàn bộ máy quản lý đất đai theo hướng tinh gọn, hiện đại và hiệu quả. 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức triển khai, quán triệt đến cán bộ, công chức nắm vững nội dung Kế hoạch; chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan liên quan đề xuất cụ thể lộ trình, kinh phí, đơn vị thực hiện để triển khai từng nội dung cụ thể nêu trên. 

Sở Tài Chính cân đối, bố trí kinh phí để thực hiện kế hoạch đúng tiến độ, hiệu quả trong đó có nhà đất Dĩ An

Các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ theo danh mục đính kèm chủ động phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ hàng năm, báo cáo kết quả về Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường những nội dung liên quan để kịp thời điều chỉnh, sửa đổi phù hợp với quy định và thực tế.